Frakt, retur og betingelser

Frakt og levering

Tekst kommer ...

Salgs- og betalingsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer på Fagspill.no. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene:
Selger
Firmanavn: Kneipp as
Kontaktadresse: XX
E-post: XX
Telefonnummer: +47 XX
Org. Nr: XX

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

1. Priser
Prisene, som er oppgitt i NOK i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift og evt. Tollavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Fagspill AS reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

2. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

3. Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

4. Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Kjøp på Fagspill.no kan foreløpig kun foregå med betalingskort. Ved betaling kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil fire dager fra bestillingen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

5. Levering og frakt
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Vi bestreber å sende varene så snarlig som mulig etter bestilling (virkedagerer tatt i betraktning), og leveringen skjer innen 1- 5 hverdager etter bestilling. Varene leveres til ditt nærmeste postkontor/post i butikk. Små pakker leveres i postkassen. Rask levering forutsetter dog at bring overholder deres lovede leveringstid. Kneipp as kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser hos posten. Ved tilfeller av store leveringsforsinkelser (flere dager) eller uteblivelse av leveranse, sender Fagspill naturligvis en ny leveranse uten ekstra kostnad. Mottar vi pakken i retur pga feil opplyst adresse oppkrever vi kr. 119,- NOK i frakt og administrasjonsgebyr for å sende pakken på nytt. Dette gjelder uansett ordrens størrelse. Hvis kjøper ikke henter sin bestilling på postkontoret eller et postutleveringssted innenfor avhentingsfristens utløp mottar Fagspill pakken i retur. Bestillinger som inneholder forhåndsbestilte varer, sendes samlet når forhåndsbestilt(e) vare(r) ankommer lager.

6. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

7. Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den. Kjøperen må gi selger skriftlig melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Meldingen må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Fagspill innen rimelig tid. Kneipp er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til jubels rådighet. Ved bruk av angrerett må kjøperen betale for retur (refunderes ikke) av varen til Fagspill. Ønsker kjøper å bytte til annen vare, sendes denne fraktfritt til kjøper. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen skal sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen.

8. Hva skal sendes tilbake, og hvor?
Ved bruk av angreretten skal kjøper sende varen tilbake til Fagspill i original emballasje sammen med en kopi av ordrebekreftelsen. Godt innpakket sendes pakken, ordrebekreftelsen til:
Fagspill AS adresse: Nils Huus Gate 6, 0482 OSLO

9. Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. Kontraktens punkt 11. - Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse.

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Det er 2 års reklamasjonsfrist som standard fra forbrukertilsynet.
Er det en mangel i din leveranse ber vi kjøper straks rette en henvendelse til post@fagspill.no. Vi vil be deg ta vare på emballasjen og hjelpe oss ved å ta et bilde av den mottatte pakken, og sende en e-post til Fagspill med bildet og ordrenummer. Dette forenkler ekspedisjonen betraktelig. Avhengig av den konkrete situasjonen vil du motta videre instrukser. Er reklamasjonen berettiget, sender Fagspill returlapp til forsendelse, eller så refunderer vi kjøpers fraktomkostninger ved å sende varen i retur. I motsatt fall, skal kunden selv betale utgifter til transport, herunder våre fraktomkostninger til returnering av varen etter undersøkelse. Husk at varen alltid skal sendes i forsvarlig emballasje og få en kvittering for frakten. Kjøper har selv ansvaret for pakken/varene inntil Fagspill mottar den. Ta derfor vare på postkvitteringen inkl. opplysninger om fraktomkostninger samt evt. sporingsnummer.

10. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. Forbrukerkjøpslovens § 24.Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. Denne kontraktens punkt 11. -Kjøperens rettigheter ved mangel. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: i stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. Forbrukerkjøpslovens § 33. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. - Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold. Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. Forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 100,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

11. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

12. Personopplysninger
For at kunden skal kunne inngå avtale med Fagspill AS har selgeren behov for følgende informasjon:
navn
adresse
telefonnummer
e-postadresse

med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

13. Cookies
Fagspill benytter cookies med det formål å optimalisere nettbutikken og dens funksjonalitet, og dermed gjøre besøket så enkelt som mulig for kjøperen. Kjøperen kan til enhver tid slette cookies fra sin datamaskin.

14. Konfliktløsning
Kjøp av varer på Fagspill er underlagt norsk lov. Enhver tvist avgjøres i ordinære norske domstoler. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at forbrukerrådet fremmer tvisten for forbrukertvistutvalget. Vedtak av forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.